Obchodné podmienky

Doprava a poštovné poplatky

Dopravu realizujeme prostredníctvom kuriéra slovenskej pošty. Po dohode je možný aj osobný odber na prevádzke zdarma.

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 • Obchodné podmienky platia pre internetový obchod www.ruze-trenciansky.sk. Účelom obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
 • Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu  www.ruze-trenciansky.sk je:
  Ing. Maroš Trenčiansky, Urbárska 20/5, 971 01 Prievidza, IČO: 41853130, DIČ: 1072886078
 • Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky občianskym zákonníkom (40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji (108/2000 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetko v platnom znení.
 • Spotrebiteľská zmluva: je kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na strane druhej kupujúci (spotrebiteľ).
 • Predávajúci (dodávateľ): osoba, ktorá pri plnení a uzatváraní zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Podnikateľ, ktorý dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov.
 • Kupujúci (spotrebiteľ): osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako na podnikanie s nimi.
 • Kupujúci (podnikateľ): osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Uzavretie kúpnej zmluvy: ak je kupujúci spotrebiteľ, predávajúci umiestnením svojej ponuky na internetových stránkach vyjadruje vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, prípadne služby, potom kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Vzájomné práva a povinnosti vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim od okamžiku doručenia záväznej objednávky. Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.
 • Minimálna hodnota objednávky nie je stanovená.
 • Tovar – okrasné rastliny, ruže zasielame iba v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu pre poslanie do ČR alebo iných krajín nás kontaktujte mailom na info@ruze-trenciansky.sk, maros.trenciansky@gmail.com.
 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Predávajúci (Ing. Maroš Trenčiansky, Urbárska 20/5, 971 01 Prievidza)  sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z obchodného styku. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Podľa § 20 odst. 3 Zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov ste oprávnený (á) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu) týchto údajov.
 • Kupujúci vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne. Udeľuje súhlas na  spracúvanie osobných údajov za účelom zasielania ponúk produktov a služieb, ako aj zasielania informácií a propagačných materiálov. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú. Uvedením e-mailovej adresy súhlasí so zasielaním informačných e-mailov.
 • Poučenie: Súhlas je dobrovoľný. Máte právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať alebo písomne požiadať o opravu neaktuálnych osobných údajov. Taktiež máte právo písomne žiadať informáciu o stave spracúvania osobných údajov.
 1. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY:  a) zo strany DODÁVATEĽA
 • Ing. Maroš Trenčiansky si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar už nie je k dispozícií, došlo k znehodnoteniu tovaru (počasím, skladovaním).
  V prípade, že táto situácia nastane, Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, …)
  Pokiaľ ste už za tovar zaplatili (bankovým prevodom) a výsledná hodnota objednávky bude po zmene nižšia ako zaplatená záloha, budú peniaze prevedené späť na Váš účet do 7 pracovných dní. Pokiaľ výsledná hodnota objednávky bude po zmene vyššia, bude Vám rozdiel daný k úhrade, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

b) zo strany ZÁKAZNÍKA

 • Zákazník môže svoju objednávku zrušiť, pokiaľ ešte nebola expedovaná, najneskôr 2 pracovné dni pred dohodnutým termínom doručenia, obzvlášť keď ide o živý materiál.. Zrušenie akceptujeme telefonicky na tel. č. +421 905 717 928  alebo potvrdenú emailom na info@ruze-trenciansky.sk, maros.trenciansky@gmail.com ,  ak ste dostali odpoveď.
 • V prípade, že platba za tovar už bola prevedená zálohovo a objednávka je zrušená ešte pred expedíciou tovaru, bude záloha prevedená späť na účet zákazníka, odkiaľ zálohová platba prišla.

c) Garancia spokojnosti

 • Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
  Vrátený tovar musí byť nepoškodený !

Pre vrátenie peňazí je potrebné, aby ste nám odoslali:

 • nepoškodený tovar
 • originál faktúru
 • kópiu dokladu o prevzatí tovaru od kuriéra
 • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, s výnimkou nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; V prípade ak ide o odstúpenie od zmluvy z dôvodu, že tovar príde poškodený (vyschnutý, zlomený) k príjemcovi, vraciame plnú sumu, aj vrátane nákladov na prepravu, nakoľko garantujeme 1. Triedny tovar. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je v bode 8.
 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK
 • V zmysle § 3 ods.1.)  zákona č. 250/2007 Z.z. má zákazník právo na reklamáciu, pokiaľ nami dodaný tovar nespĺňa deklarované parametre alebo nespĺňa očakávania zákazníka. Informáciu o  pomoci poškodenej rastline, radi poskytneme telefonicky, či mailom. Ak fakturovaný tovar v zásielke chýba, resp. bol zamenený, alebo rastlina z nejakého dôvodu uhynula, máte nárok na uplatnenie reklamácie. Reklamáciu podávajte písomne (stačí mailom, alebo listom) a čo najskôr po vzniku dôvodu na reklamáciu (reklamovať môžete prvé vegetačné obdobie).

Reklamácia musí obsahovať:
– dátum prevzatia zásielky a číslo objednávky
– názov a počet reklamovaných položiek
– stručný popis dôvodu reklamácie,  a stav dodanej zásielky
– vami preferovaný spôsob riešenia reklamácie (v prípade žiadosti o vrátenie peňazí uveďte čísla bankového účtu)
– kontakt pre rýchlu komunikáciu: telefónne číslo.

 • Nevyžadujeme vrátenie rastliny, k reklamácii postačí digitálna fotografia primeranej kvality na zhodnotenie stavu rastliny. Je to najjednoduchšie riešenie na zhodnotenie stavu rastliny a určiť najvhodnejší spôsob riešenia problému. . V prípade zámeny dodaného tovaru vinou baliča či dodávateľa Vám poskytneme zľavu 50% z ceny danej položky alebo na naše náklady položku vymeníme. Vrátenie nepoškodeného tovaru riešime individuálne.
 • Spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá, preto je dôležitá komunikácia na ktorej nám veľmi záleží . Usilujeme sa o spokojnosť každého zákazníka, lebo to je najdôležitejšie.
 1. DODACIE PODMIENKY
 • Dodávateľ sa zaväzuje odoslať zákazníkovi objednaný tovar čo v najkratšom termíne. V prípade plnenia objednávky zo skladových zásob dodávateľa, je to obvykle do 3 – 15 pracovných dní. Vlastníctvo tovaru prechádza na zákazníka prevzatím tovaru v mieste dodania, v momente jeho zaplatenia.
 • Tovar doručujeme prostredníctvom kuriérskou spoločnosťou GLS.
 • Cena každého produktu je uvádzaná v mene Euro.
 • V prípade dlhšieho dodania tovaru bude zákazník upozornený.
 1. CENY TOVAROV
 • Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. (Nie sme platcami DPH)
 1. OSTATNÉ USTANOVENIA

1) Akciové a výpredajové ponuky platia vždy do vypredania zásob, ak pri danom produkte nie je napísané inak.

2) Faktúra je súčasťou balenia.

 1. VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu ………………………. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.